Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden La Luna Care B.V.

09-01-2019

Rechten en plichten

Wanneer u kiest voor thuiszorg en/ of begeleiding door La Luna Care B.V., dan kiest u voor Belevingsgerichte  en oplossingsgerichte zorg en hulpverlening waarin u zelf de regie in handen houdt. Om de zorg en hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn onderstaande afspraken van belang.

 

Indicatievoorwaarden

La Luna Care B.V. levert  haar  producten  slechts, indien  en voor zover de cliënt voldoet aan de van toepassing zijnde indicatie voorwaarden ( vastgesteld in wettelijke voorschriften, verzekeringsvoorwaarden of specifieke vindindicatievoorwaarden  van de leverancier), zulks ter beoordeling van de leverancier of een  hiermee  belast indicatieorgaan.

 

Voorwaarden om de zorg of hulpverlening op kwalitatief verantwoorde wijze te kunnen leveren

La Luna Care B.V.  kan levering weigeren, wanneer de cliënt niet bereid is voorzieningen te treffen en/of er niet mee instemt dat de leverancier voorzieningen treft die noodzakelijk zijn om een product van goede kwaliteit te leveren. In geval van aanpassingen in het woon/leef gedeelte betreffende de cliënt en in het werk gebied betreffende de zorg/ hulpverlener. Dergelijke zaken kunnen door zorg of hulpverleners worden verplaatst of opgeruimd om de veiligheid van zowel cliënt als zorgvrager te waarborgen, natuurlijk in overleg met de cliënt met uitleg waarom….  Rust, ruimte, en reinheid staan voorop.

 

Voorwaarden ter bescherming van de zorg of hulpverlener

La Luna Care B.V.  kan levering weigeren, wanneer de cliënt niet bereid is voorzieningen te treffen en/of er niet mee instemt dat de leverancier voorzieningen treft die noodzakelijk zijn om de veiligheid of gezondheid van de zorgverlener niet in gevaar te brengen.  Bij  beoordeling of aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt gebruik gemaakt van een Arbo-checklist. La Luna Care B.V.  kan levering weigeren, indien een cliënt op discriminerende gronden zoals vastgelegd in de wet gelijke behandeling, een bepaalde zorgverlener weigert. La Luna Care B.V. kan levering beëindigen, indien een medewerker onvoldoende correct of respectvol wordt bejegend. Wij hanteren hiervoor een zorgweigeringsprotocol.

 

Voorwaarden ter bescherming van de cliënt en/ of diens medebewoners

La Luna Care B.V. kan levering beëindigen, wanneer de cliënt drugs of alcohol gebruikt in een woning/woongroep van La Luna Care B.V.  in bijzijn van andere bewoners/cliënten en hiermee zichzelf en andere schaad. Bij vermoeden van drugsgebruik kan er een drugstest worden afgenomen. Wij hanteren hiervoor een zorgweigeringsprotocol. Om 22 uur moet bezoek de woongroep verlaten en moet het rustig zijn in huis. Jeugdigen onder de 18 moeten om 21 uur binnen zijn, in het weekend geld 23 uur. Individuele afspraken zijn opgenomen in de rapportages en/of het zorgplan. 

 

Voorwaarden ter bescherming van de leverancier

La Luna Care B.V. kan de levering weigeren, indien de cliënt niet bereid is om een zorg of hulp verleningsovereenkomst/ contract te tekenen en dus aan te gaan. La Luna Care B.V. kan de levering beëindigen, indien de cliënt verschuldigde eigen bijdrage, tarieven of overige vergoedingen niet tijdig betaalt. Als door nalatigheid van de cliënt op een afgesproken tijdstip La Luna Care B.V. niet in staat is om het product te leveren, door bijvoorbeeld niet op tijd ( binnen 24 uur) af te melden dan kan de leverancier hiervoor kosten in rekening brengen.  Specifieke aanvullende leveringsvoorwaarde verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling. De hulp behoefte is vast gesteld door de wijkverpleegkundige van La Luna Care, het Centrum indicatiestelling zorg ( CIZ) voor de WLZ of de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) van de gemeente.

 

De zorg is  planbaar

In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van  de  leverancier, kan de  zorgverlening gestart worden,  voordat de hulpbehoefte  is vast gesteld door het  CIZ. Niet alleen de tijd die gemoeid is met de uitvoering van de feitelijke zorg/ hulpverlening, maar ook het introductiegesprek en de aan de zorg coördinatie ( deels op kantoor) bestede tijd wordt geregistreerd ten behoeve van de eigen bijdrage heffing.  De zorgverlener zal per zorgverleningscontract nooit minder dan 15 minuten beschikbaar hebben en registreren ten behoeve van de eigen bijdrage heffing.

 

Voorwaarden om de zorg op kwalitatief verantwoorde wijze te kunnen leveren·

De woning moet geschikt zijn voor zorgverlening; als bijvoorbeeld gas, elektra of stromend water ontbreken, kan zorg verlening worden geweigerd.  Indien dit het geval is dan kunnen wij u eerst weer op weg helpen om dit te realiseren. Er dienen bepaalde hulpmiddelen beschikbaar te zijn; in sommige gevallen dient de cliënt hiervoor zelf te zorgen, in andere gevallen zal de leverancier hiervoor zorg dragen.  Aan de hand van de Arbochecklist wordt bepaald welk hulpmiddel nodig is.  De zorg/hulp verlener moet toegang kunnen krijgen tot de woning van de cliënt; in sommige gevallen kan dit betekenen dat de cliënt een sleutel moet afgeven, waarvoor dan een sleutelovereenkomst tussen leverancier en cliënt wordt aangegaan.

 

Voorwaarden ter bescherming van de zorg of hulpverlener

De veiligheid van de zorg of hulpverlener moet gewaarborgd zijn; als er bijvoorbeeld sprake is van excessief alcohol- of drugsgebruik. Seksuele ontremming, (seksueel) intimiderend gedrag, dreiging met geweld of gevaarlijke huisdieren kan levering worden geweigerd.  De  gezondheid van  de  zorg verlener mag geen  gevaar lopen, bijvoorbeeld doordat; een cliënt het gebruik van een  tillift, hoog-laagbed, of easy  slide,  weigert of geen deugdelijke hulpmiddelen  ( met name elektrische apparaten) heeft of vanwege ernstige vervuiling of ongedierte. Bij beoordeling of aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt gebruik gemaakt van de Arbochecklist. De zorg verlener heeft recht op een rookvrije werkomgeving. Tijdens de hulpverlening wordt er door de cliënt, zijn huisgenoten en zijn gasten, niet gerookt.  Evenmin is het voor de zorgverlener toegestaan om gemachtigd te worden voor uw geldzaken en/of uw  bank-/giropas te gebruiken.   Voor alle zorg of hulpverleners van La Luna Care B.V. die zich kunnen legitimeren met een werknemerspas en bevoegd zijn om in dergelijke cliënt situaties werkzaam te zijn, gelden deze leveringsvoorwaarden. Zie uitsluitingsgronden La Luna Care BV.

 

Privacy en geheimhouding

Alle medewerkers van La Luna Care B.V. hebben een geheimhoudingsplicht. Het is hen niet toegestaan om over uw gegevens of zorgverlening te praten met mensen die niet bij de zorgverlening aan u betrokken zijn.  Wij gaan strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze worden zorgvuldig behandeld en bewaard.  U hebt het recht uw gegevens te verbeteren en te weten welke gegevens, met uw toestemming, aan derden zijn doorgegeven. Uw dossier wordt maximaal 15 jaar bewaard volgens de wettelijke vastgestelde termijnen.

 

Hygiëne

Bij de uitvoering van de zorgverlening wordt gewerkt volgens de landelijke opgestelde richtlijnen voor de hygiëne. De medewerkers zijn geschoold in het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen als de situatie hier om vraagt. Omgekeerd wordt van de cliënt verwacht en bent u verplicht om hier aan mee te werken. De veiligheid van uzelf, de medebewoners en de medewerker staan voorop.

 

Samenwerking met de huisarts en andere disciplines

Uw huisarts of medisch specialist is verantwoordelijk voor de medische zorg thuis. Wij werken nauw samen met huisarts en/of specialist; zeker in situaties waarin sprake is van verzorging en verpleging thuis. Over de uitvoering van medisch specifieke of voorbehouden handelingen door La Luna Care B.V. en een specialistisch team waar wij mee samen werken in dit soort gevallen, zijn daartoe overeenkomsten afgesloten. De zogenaamde “verplichte uitvoeringsverzoeken ”bij een medische specifieke handeling. Daarnaast kunnen wij u adviseren of door verwijzen naar andere disciplines of collega’s binnen onze instelling of daarbuiten waar wij mee samen werken. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld, ontspanningstherapeut, fysiotherapeut of maatschappelijk werkster.

 

Arbeidsomstandigheden

Wij zijn verplicht door de Arbowet en de cao om maatregelen te nemen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. De maatregelen liggen op het gebied van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers tijdens de zorg en/of hulpverlening.  Een aantal voorbeelden zou kunnen zijn een hoog/laag bed of een tillift, rookvrije ruimtes, voldoende ventilatie, stromend water, hand zeep uit een pompje en elke dag een schone handdoek, geen gevaarlijke situaties zoals bv: spullen op de trap of vloer die voor val gevaar kunnen zorgen, kortom een veilige en schone werksituatie.  Verder hebben de medewerkers zich te houden aan specifieke hygiënische voorzorgsmaatregelen, zoals o.a. het gebruik van handschoenen, douche slofjes, schortjes, regelmatig handen wassen, niet roken tijdens de route, ( roken mag alleen in pauzes) en het gebruik van desinfecterende handgel tussen elke client door is ook verplicht, dit om besmettingsgevaar te beperken.

 

Zorgweigering

Het komt voor dat een Cliënt geen medewerking wil verlenen aan het creëren van een veilig werk en woon milieu volgens de Arbo wetgeving. In belang van onze medewerkers kunnen wij zorg of hulpverlening weigeren. Bij uiting en dreiging  van geweld, waarbij veiligheid in het geding komt jegens medewerkers of medebewoners kan La Luna Care de zorg stoppen. Uiteraard wordt zorg pas gestopt als na een gesprek blijkt dat een cliënt blijft volharden in de weigering mee te werken. Hiervoor hanteren wij het zorgweigeringsprotocol.

 

Omgangsvormen

Wij hechten een groot belang aan goede omgangsnormen zoals tonen van respect voor elkaar, ongeacht ras, religie, levensovertuiging, sekse of seksuele voorkeur. Van ons, La Luna Care B.V. worden correcte omgangsvormen geëist, maar ook van u worden de zelfde omgangsvormen verwacht. In geval van ongewenste intimiteiten, ongewenste bejegening, geweld of discriminatie tegen de medewerkers worden onmiddellijk maatregelen getroffen.  Omgekeerd willen wij graag geïnformeerd worden, indien de medewerker op dit punt in gebreke is. Ons lichaam werkt samen met onze geest en deze 2 kunnen niet buiten elkaar, als dit door omstandigheden wel gebeurt dan zal er een tijd nodig zijn om weer in balans te komen. Om dit samen met u te doen zullen wij ons volledig inzetten. Om de balans terug te krijgen wordt u door ons begeleid en verzorgd op een deskundige en respectvolle manier. Wij bestrijden en verzorgen dus niet alleen de oorzaak maar gaan samen op zoek naar de kern achter het probleem.

 

Afspraken annuleren

Wij willen u er op wijzen dat als u een afspraak wilt afzeggen, dit minimaal 24 uur van te voren dient te gebeuren, daar de voor u ingeplande tijd anders in rekening wordt gebracht, tenzij er sprake is van overmacht. Denk hierbij aan onverwachte ziekenhuisopname of andere calamiteiten.

 

Schade

La Luna Care B.V. is verzekerd tegen eventuele schade die een medewerker bij de cliënt thuis veroorzaakt. In voorkomende gevallen dient de schade op een zo kort mogelijke termijn te worden gemeld bij uw zorg coördinator of persoonlijk begeleider. De medewerker kan geen toezegging doen over de betaling. Alleen de verzekeringsmaatschappij is gerechtigd tot vaststelling en regeling van een schade geval. Schade gemaakt aan de woonlocatie of aan het kantoor in het Medisch centrum zullen wij verhalen op de WA verzekering van de veroorzaker. 

 

Melding van incidenten

In geval van een incident bij een cliënt hebben wij daarvoor MIC formulieren. Op dit formulieren worden incidenten gemeld, incidenten zijn fouten en bijna fouten, ongevallen en bijna ongevallen. Deze worden besproken en gezocht wordt naar optimalisering van de zorgverlening aan cliënten en verbetering van de arbeidsomstandigheden van de medewerkers van La Luna Care B.V. Wij stellen het op prijs als u zelf eventuele incidenten meldt bij uw zorg coördinator of Persoonlijk begeleider. In sommige gevallen melden wij incidenten of calamiteiten bij IGJ of BW. 

 

Evaluatie en voortgang

Omdat wij de zorg en hulp zo goed en optimaal mogelijk willen verlenen, horen wij graag hoe u zorg en of hulpverlening ervaart.  Onze medewerkers plannen daarom regelmatig een evaluatie gesprek met u in. In deze gesprekken wordt het hele zorg/hulp proces geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Dit wordt besproken tijdens een MDO (multi disiplinair overleg)

 

Klachten

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, het is echter goed mogelijk dat u ondanks onze inspanning, niet tevreden bent over de geleverde diensten. Wij vinden het belangrijk om uw mening daarover te weten. Als wij van u terug horen waarover u niet tevreden bent, kunnen wij gericht proberen om onze service te verbeteren.  Als u klachten heeft over onze werkwijze dan verwijzen wij u door naar onze klachtenprocedure.

 

Klachten/ Geschillencommissie en vertrouwenspersoon

Daar La Luna Care werkt met 1 contract partner, te weten Coöperatie zorg Dichtbij, zo zijn er dus 2 verschillende commissies. Vanaf 1 januari 2017 is er een nieuwe wetgeving, een klachtencommissie is niet meer verplicht, maar een geschillen commissie wel. Afhankelijk van wie de klacht indient, wordt gekeken onder welke klachtencommissie betreffende cliënt valt. De klachten/geschillencommissie is er voor cliënten om hun eventuele klachten te melden. La Luna Care heeft een vertrouwenspersoon aangetrokken via Zorgbelang Groningen en Zorg Algemeen.  U kunt ten aller tijde contact met hun opnemen om in vertrouwen u verhaal te doen, ook kunt u bij hun een eventuele klacht bespreekbaar maken en samen zoeken naar een oplossing. Zie hiervoor de klachtenprocedure.

Tijdgebonden

Tot slot willen wij u laten weten dat wij er naar streven om binnen de afgesproken tijd de zorg en hulp te verlenen, het kan door onvolkomen omstandigheden gebeuren dat een medewerker niet binnen die tijd bij u aanwezig is.  Houdt er rekening mee dat wij met mensen werken die zorg of hulpverlening nodig hebben en sommige situaties zich niet lenen om tijdgebonden te zijn. De medewerker zal in  geval van erge vertraging contact  met u opnemen indien mogelijk.

U kunt indien de medewerker na de afgesproken tijd niet aanwezig is altijd bellen met ons, dit geld echter wel pas als de maximale tijd is overschreden of u om onvolkomen situaties niet langer kan wachten. Voorbeeld: tussen 8.00 en 9.00 uur zal de zorg bij u worden verleend maar we streven naar 8.30 uur.

Leveringsvoorwaarden zijn gemaakt op 14 mei 2012 en voor het laatst herzien op 01-01-2019 te Hoogezand en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

 

Regeling klachtenbehandeling Informatie klachtenprocedure La Luna  Care

Aan onze cliënten

Wij doen ons best u  zo  goed mogelijk van dienst te zijn. Het  is echter mogelijk, dat u,  ondanks deze inspanningen, niet tevreden bent over de geleverde diensten.  Wij  vinden het belangrijk om uw mening daarover te weten.  Als we van u terug horen waar u niet tevreden over bent, kunnen we gericht proberen onze service  te verbeteren.  Als u klachten hebt over ons of onze werkwijze, verzoeken we u de volgende stappen  te  doorlopen.

  1. Als u  klachten heeft over ons, horen wij dat graag als eerste van u. Klachten die anoniem worden ingediend kunnen wij niet in behandeling nemen, omdat  we  dan geen hoor en wederhoor kunnen  toepassen.
  2. Bespreek uw  klacht zoveel mogelijk  met degene die rechtstreeks betrokken is bij uw  klacht. Als u dat niet wilt of kunt, kunt u uw  klacht mondeling bespreken met uw  zorg coördinator van La Luna Care.  Het  is niet altijd mogelijk om tijdens een  zorgmoment uitgebreid in  te  gaan op uw klacht. Het  kan daarom gebeuren dat  we  (op korte termijn) moeten  zoeken naar een ruimere gelegenheid om  op uw verhaal in te gaan. Als uw klacht over zorgmomenten of een persoon  gaat, nodigen we u uit  voor een gesprek, en eventueel een medewerker, voor zover hij/zij onderdeel is  van uw klacht. Van dit gesprek zal een schriftelijk verslag worden gemaakt, dat u krijgt  toegestuurd. In een aantal situaties zal na een gesprek de klacht naar tevredenheid afgehandeld zijn.

Indien u met de mondelinge afhandeling niet tevreden bent, verzoeken we u om de klacht schriftelijk voor te leggen aan onze klachtenfunctionaris van Zorgbelang en indien dit niet tot een goed resultaat leid dan willen wij u vragen om dit te bespreken met onze Geschillen commissie. 

Heeft u een klacht of bent u ontevreden? Laat het weten!
La Luna Care wil graag dat u tevreden bent over de geboden zorg en diensten. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Of dat u ideeën heeft over hoe het beter kan. Vertel ons waar u ontevreden over bent. Dan kunnen wij de dienstverlening en de relatie met u verbeteren of herstellen.

Hoe gaan wij als zorg belang of zorg algemeen om met uw klacht?
La Luna Care heeft een klachtenregeling. U kunt formeel een klacht indienen, maar er zijn ook andere mogelijkheden.

Bij wie kunt u met uw klacht, probleem of tip terecht?
U kunt uw klacht, probleem of tip zelf bespreken met de medewerker of de manager. Zij kunnen dan wat verkeerd is gegaan herstellen, de zorg of diensten verbeteren of misverstanden oplossen. Vindt u dit moeilijk of heeft het gesprek niet het gewenste resultaat? Dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijk klachtenfunctionaris.

Het indienen van een klacht
U kunt met uw klacht terecht bij Zorgbelang Groningen of Zorg Algemeen, waar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van La Luna Care werkzaam is. 

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk.
De klachtenfunctionaris adviseert en ondersteunt u bij uw klacht. U kunt uw verhaal doen en uw klacht doorspreken. De klachtenfunctionaris helpt u om tot een goede oplossing van uw klacht te komen, bijvoorbeeld door te bemiddelen. Wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk, totdat u beslist of u verder gaat met uw klacht. Meestal worden klachten zo naar tevredenheid van zowel u als La Luna Care afgehandeld. Komt u er samen niet uit? Meld dan uw klacht schriftelijk aan de directeur-bestuurder en vraag om een schriftelijke reactie. Bent u het niet eens met de reactie van de directeur-bestuurder? Meld dan uw klacht aan de Geschillencommissie Zorg Algemeen. 

Klachtenregistratie
De klachtenfunctionaris verwerkt alle binnengekomen klachten en maakt geanonimiseerde rapportages. Met deze rapportages krijgen de directeur-bestuurder en het management van La Luna Care informatie over de klachten. Zo zijn klachten een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van de geboden dienstverlening te verbeteren.
La Luna Care gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, volgens de wetgeving hiervoor. Hoe wij dit doen staat in ons privacyreglement.

 

Doel van de klachtenregeling

De klachtenregeling dient een tweeledig doel: tegemoet komen aan de klager en zo en aan diens onvrede, en bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van zorg. De klachtenregeling is niet bedoeld voor de behandeling van schadeclaims.  Hiervoor kunt u zich tot de rechter wenden.

Wie kunnen een klacht indienen?

Cliënten/patiënten kunnen zelf een klacht indienen over hun behandeling, maar ook een partner,  een familielid of een andere betrokkene kan die namens de cliënt/patiënt  doen. De familie of een naaste kan ook een klacht indienen bij onvrede over hoe zij zelf zijn bejegend.

Waar kan een klacht over gaan?

Een klacht kan over verschillende zaken gaan.  Elke uiting van onvrede over de behandeling of de bejegening door een zorg of hulpverlener kan reden zijn om een klacht in te dienen. Er kan dus van alles onder een klacht vallen. Voorbeelden  zijn: de inhoud  of de uitvoering van de zorg of hulpverlening, de omgang met u of een familielid of een naaste; de aan u verstrekte informatie of voorlichting; de organisatie van de zorg.

Wat zijn de kosten?

Er zijn voor u als cliënt geen kosten verbonden aan het  indienen van een klacht. Als u zich bij laat staan door een professioneel adviseur en daar zijn  kosten aan verbonden, dan zijn deze kosten wel voor u als klager.

Heeft u nog  vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de directie van La Luna Care.

Privacy reglement:

1. Begripsbepalingen

1.1. Persoonsgegevens
Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.

1.2. Persoonsregistratie
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder
in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere
vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen of vernietigen van gegevens.

1.3. Verstrekken van gegevens uit de Persoonsregistratie
Het bekend maken of ter beschikking stellen van Persoonsgegevens die in de Persoonsregistratie
zijn opgenomen of die door bewerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn
verkregen.

1.4. Verzamelen van persoonsgegevens:
Het verkrijgen van persoonsgegevens.

1.5. Bestand:
Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens
gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens
bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

1.6. Verantwoordelijke:
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die het bestuursorgaan dat, alleen of
tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens
vaststelt.

1.7. Bewerker van de Persoonsregistratie
Degene, die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn
rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

1.8. Betrokkene
Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.9. Beheerder van de Persoonsregistratie
Degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg
van een Persoonsregistratie of een gedeelte daarvan.

1.10. Gebruiker van de Persoonsregistratie
Degene die geautoriseerd is gegevens in de Persoonsregistratie in te voeren en/of te muteren dan
wel van enigerlei uitvoer van de Persoonsregistratie kennis te nemen.

1.11. Organisatie
Lalunacare.

1.12 . Derde
Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder
rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om
persoonsgegevens te verwerken.

1.13. Externe opdrachtgever
De persoon of rechtspersoon die de opdracht tot enige vorm van beroepsmatig handelen heeft
gegeven, niet zijnde de betrokkene. De opdracht omvat zowel vraagstelling die aan het
beroepsmatig handelen ten grondslag ligt, als afspraken omtrent voortgang, procedurele
aspecten en rapportage en de financiële afwikkeling van de opdracht.

1.14. Ontvanger
Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.

1.15. Toestemming van Betrokkene
Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, waarmee de betrokkene aanvaardt
dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

1.16. College bescherming persoonsgegevens
Het College dat tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens.

2. Reikwijdte

2.1.
Dit reglement is van toepassing op de Persoonsregistratie die betrekking heeft op de verwerking
van persoonsgegevens door de Organisatie van personen, ook wel cliënten genoemd.

3. Doel van de Persoonsregistratie

3.1.
Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet
bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP.

3.2.
Dit reglement is van toepassing binnen Lalunacare en kan ten hoogste de
volgende gegevenscategorieën bevatten:
• personalia/identificatiegegevens
• financieel/administratieve gegevens
• begeleidingsgegevens
Deze categorieën van gegevens en hun herkomst worden nader gespecificeerd in Bijlage A bij dit
reglement. Deze bijlage vorm één geheel met dit reglement.

4. Voorwaarden voor een rechtmatige Persoonsregistratie

4.1.
De Persoonsregistratie geschiedt in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en
zorgvuldige wijze, conform de wettelijke eisen.

4.2.
Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die niet verenigbaar is met de
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

4.3.
Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor ze
worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet
bovenmatig zijn.

4.4.
De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische
maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige
verwerking.

5. Persoonsregistratie (betreffende gegevens, niet zijnde zorggegevens)

5.1.
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
• De betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend
• Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij
is, of voor handelingen die op verzoek van betrokkene worden verricht en die
noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst
• Dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen
• Dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene
• Dit noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke of van een derde en
het belang van de betrokkene niet prevaleert.

6. Persoonsregistratie betreffende zorggegevens

6.1.
De Persoonsregistratie geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de
gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede
begeleiding van betrokkene, dan wel beheer van betreffende instelling of beroepspraktijk
noodzakelijk is.

6.2.
De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene.

6.3.
De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk
voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

7. Vertrouwelijkheid

7.1.
De verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de
verantwoordelijke of bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens in te zien of te verwerken is
verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar uit hoofde van de uitoefening van de
zijn/haar functie ter kennis komt voor zover de gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Deze
verplichting blijft na beëindiging van de professionele contacten bestaan.

7.2.
Wanneer het rapporteren aan een externe opdrachtgever of aan derden deel uitmaakt van de
opdracht, dan geldt voor de gegevens, die relevant zijn voor de rapportage, geen
geheimhoudingsplicht tegenover de ontvanger van de rapportage.

7.3.
Betrokkene heeft het recht rapportering aan de externe opdrachtgever te blokkeren, tenzij de
externe opdrachtgever een bevoegdheid heeft om de rapportage op te eisen, ontleend aan een
wettelijke regeling.
Indien betrokkene niet het recht heeft de rapportage te blokkeren, dan wordt hij/zij in de
gelegenheid gesteld binnen de termijn van een week eventuele bezwaren tegen de rapportage
op schrift te stellen en zullen deze gelijktijdig met de rapportage naar de externe opdrachtgever
worden verzonden.

7.4
Zonder toestemming van de betrokkene kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een derde gegevens verstrekt worden
indien:
• Het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de
uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke
levenssfeer van betrokkene niet onevenredig wordt geschaad, of

Het vragen van toestemming gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in
redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de
gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke
personen redelijkerwijs wordt voorkomen.
Verstrekking is pas mogelijk indien:
• Het onderzoek het algemeen belang dient
• Het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd en
• Voor zover de betrokkene tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft
gemaakt.

8. Informatieverstrekking aan Betrokkene

8.1.
Wanneer van betrokkene zelf persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke
voor het moment van verkrijgen de betrokkene zijn/haar identiteit en de doeleinden van de
Persoonsregistratie mede, tenzij de betrokkene hiervan al op de hoogte is.

8.2.
De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie. Daarbij in achtnemend de aard van de
gegevens, de omstandigheden, waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt
gemaakt.

8.3.
Bij verkrijging van persoonsgegevens buiten betrokkene om wordt betrokkene vooraf
toestemming gevraagd.

8.4.
Bij verkrijging van persoonsgegevens buiten betrokkene om, deelt de verantwoordelijke zijn
identiteit en de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens bestemd zijn mee.

9. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

9.1.
Betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende
gegevens.

9.2.
De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4
weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.

9.3.
Voor de verstrekking van het afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden
gebracht.

9.4.
Het recht op inzage kan worden geweigerd wanneer het een onevenredig nadeel voor een derde
met zich meebrengt.

10. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

10.1.
Desgevraagd worden opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven
verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

10.2.
Betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem/haar betrekking hebbende gegevens ,indien
deze feitelijk onjuist zijn, voor doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan
wel in strijd met een wettelijk voorschrift zijn.

10.3.
De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk wordt
uitgevoerd.

10.4.
De betrokkene kan verzoeken om verwijdering van op hem/haar betrekking hebbende gegevens.

10.5.
De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk
verzoek tot correctie of verwijdering schriftelijk of, dan wel in hoeverre, hieraan wordt voldaan.
Een weigering is met redenen omkleed.

10.6.
De verantwoordelijke verwijdert de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend
verzoek van betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk
belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van wettelijk
voorschrift vereist is.

11. Bewaren van gegevens

11.1.
De bewaartermijn van Persoonsgegevens per individuele betrokkene vangt aan bij beëindiging
van het contract met de externe opdrachtgever dat ten grondslag ligt aan de dienstverlening van
de Organisatie aan betrokkene.

11.2.
Bij beëindiging van de met externe opdrachtgever afgesloten overeenkomst die ten grondslag
ligt aan de dienstverlening van betrokkene, zal de Organisatie alle tot de persoon te herleiden
gegevens, data en/of resultaten van personen ter beschikking stellen van de externe
opdrachtgever, indien deze dit wenst.

11.3.
Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften worden de gegevens uit de
Persoonsregistratie tenminste vijf jaar bewaard, na aanvang van de bewaartermijn conform
artikel 11.1.
11.4.
Indien de bewaartermijn van vijf jaar is verstreken, worden de betreffende Persoonsgegevens uit
de registratie verwijderd en vernietigd.
11.5.
Indien de betreffende gegevens zodanig zijn bewerkt, dat herleiding tot individuele personen
redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

12. Melding van een verwerking van gegevens

12.1.
Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de
realisatie van een doeleinde of samenhangende doeleinden is bestemd, wordt alvorens met de
bewerking wordt aangevangen gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

13. Klachten

13.1.
Indien betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan
hij/zij zich wenden tot:
• De verantwoordelijke
• De klachtenbemiddelaar, dan wel de klachtencommissie van de Organisatie
• Het College Bescherming Persoonsgegevens en conform de WBP verzoeken een
onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking door de verantwoordelijke in
overeenstemming is met de WBP.
• Dan wel gebruik maken van de in hoofdstuk 8 van de WPB neergelegde
beroepsmogelijkheden.

14. Wijziging, inwerkingtreding en inzage van het reglement

14.1.
Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke.
Deze wijzigingen in het reglement zijn van kracht een maand nadat ze bekend zijn gemaakt aan
belanghebbenden.

14.2.
Dit reglement is per 07 juni 2011 in werking getreden.
Desgewenst kan tegen kostprijs afschrift van dit reglement worden verkregen.

BIJLAGE A.
Categorieën de herkomst van gegevens

1. Omschrijving categorieën van gegevens.

A.
Onder personalia/identificatiegegevens wordt verstaan naam, adres en woonplaats en gegevens
over de burgerlijke stand van de Betrokkene.
Het gaat hierbij met name om naam, adres, postcode, woonplaats, correspondentieadres,
telefoonnummer en geboortedatum.

B.
Onder financiële/administratieve gegevens wordt verstaan gegevens noodzakelijk voor de
financiële en administratieve afwikkeling van de dienstverlening.
Het gaat hierbij met name om de volgende gegevens:
Machtigingsgegevens en betalingsgegevens.

2. Herkomst van de gegevens.

A.
Financiële/administratieve gegevens worden verkregen door toedoen van de verantwoordelijke

B.
Arbeidsintegratie gegevens worden verkregen door mondelinge of schriftelijke informatie van de
Betrokkene.

BIJLAGE B.
toegang tot persoonsgegevens

Binnen Lalunacre wordt getracht met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid om te gaan met persoonsgegevens van cliënten.
Zoals aangegeven bij Hoofdstuk 3 zijn er 2 categorieën te onderscheiden
• personalia/identificatiegegevens
• financieel/administratieve gegevens
1. Personalia / identificatiegegevens
Binnen deze categorie worden gegevens opgeslagen binnen het ECD en het dossier.
Toegang tot deze gegevens heeft elke medewerker van Thuiszorg Dichtbij die uit hoofde van zijn
of haar functie in de dossiers en in het ECD moet kunnen.
De dossiers zijn opgeslagen in afsluitbare archiefkasten die weer in een afsluitbare ruimte staan.
Het ECD is alleen toegankelijk voor medewerkers van Lalunacare. Toegang tot het ECD kan
alleen maar verkregen worden door het invoeren van een door de directie toegekend
gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Financieel / administratieve gegevens
Binnen deze categorie worden financiële gegevens opgeslagen op een aparte schijf op de server
die alleen toegankelijk is voor de directie van Lalunacare.
De directie heeft als enige de mogelijkheid om nieuwe beheerders toe te voegen en dus toegang
te verschaffen tot deze schijf.
De administratieve gegevens worden bewaard in de computer van de directie.
De directie heeft toegang tot alle codes en is hier beheerder van.
Externe partners
……………………………………..
Back-ups
Van het ECD maakt de organisatie regelmatig een back-up. In de verklaring is opgenomen dat ook
met de back-up informatie vertrouwelijk wordt omgegaan.

 

 

Stap 1 ) In onze voorwaarde staat beschreven hoe wij werken en wat u van ons mag verwachten.  Heeft u andere ideeën of wilt u dat de zorg anders verleend wordt dan horen wij dat graag van u zelf, wij zullen dan samen met u ons uiterste best doen om de samenwerking weer in balans te krijgen.
Stap 2 ) Als u graag met een vertrouwenspersoon/ klachtenfunctionaris wilt spreken dan kan dat met Zorgbelang voor jeugd en met Zorg Algemeen voor 18+.  Zij zullen naar u luisteren en samen met u gaan kijken hoe u de samenwerking kunt verbeteren of stopzetten.
Stap 3 ) Komt u er met hun niet uit dan kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie Zorg Algemeen.                                  

Zorgbelang is van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 16.30 uur bereikbaar
op telefoonnummer 050 – 571 39 99 of via e-mail adviespunt@zorgbelang-groningen.nl
Zorg Algemeen 
is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 13.00 uur bereikbaar
op telefoonnummer 070-3105371 of stuur een bericht via de website.

Na ontvangst wordt zo snel mogelijk contact opgenomen. 

 Afbeeldingsresultaat voor logo geschillencommissie