Selecteer een pagina

Thuiszorg & Wijkverpleging

Wij willen graag dat jij gewoon jezelf kunt zijn, terwijl jij van ons de beste zorg en verpleging ontvangt.
Onze medewerkers werken vanuit hun zorghart en geven zorg zoals wij die aan onze naasten zouden geven. Ook zoals wij dit zelf zouden willen ontvangen. Het is belangrijk dat onze zorg jouw dagelijkse leven niet in de weg staat maar jou in staat stelt het leven te leiden zoals jij dat graag wilt. We luisteren met aandacht naar wat jij wilt en we doen wat er nodig is. Wij zijn er voor jou en ondersteunen jou bij onderstaande…. 

“Ik ben zo blij met jullie, ik zou nooit meer anders willen. Ik voel mij echt gehoord. De meisjes zijn zo lief, de jongens ook hoor…”

mw. B

client

“Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden om te beschrijven wat La Luna Care voor mijn vader en voor ons,  heeft betekend in zijn laatste maanden. Vandaar in de geest van mijn vader voor iedereen nog maar eens een appeltje. “

Dhr. de J

Mantelzorger

  • hulp bij het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen
  • verpleegtechnische handelingen.
  • voorlichting, advies en instructie geven.
  • wassen geheel of gedeeltelijk, in bed, douche of aan de wastafel, haren wassen.
  • opmaken van het bed bij een bedlegerige patiënt.
  • hulp en begeleiding bij aan- en uitkleden.
  • hulp en begeleiding bij toiletgang, hulp bij het aanleggen van een urinaal, hulp bij het op de po gaan, verwisselen van incontinentiemateriaal.
  • hulp en begeleiding bij onder andere: mond- en gebitsverzorging (waaronder prothese), scheren, hand- en voetverzorging, sieraden omdoen, enz.
  • hulp bij eten en drinken, medicatie aanreiken en/of uitzetten, vinden van een goede houding, wisselligging. 

  Wie vraagt de indicatie aan ?

  Onze wijkverpleegkundigen kunnen de zorg en verpleging indiceren die nodig is. Zij zijn verantwoordelijk voor de indicaties die verlopen via de zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige kijkt samen met u naar welke zorg u nodig heeft (verpleging en/of persoonlijke verzorging). Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners, bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker. Als u een WLZ indicatie heeft voor zorg met verblijf kan La Luna Care de overbruggingszorg thuis leveren tot het moment dat u wordt opgenomen.

  “Ben erg tevreden, niets op aan te merken. Jullie werken met een goed team. Geef alle een dikke compliment. Ze hebben alle tijd, zijn vriendelijk en behulpzaam en bezorgd na mijn ziekenhuis opname. Ik geef dit aan andere zeker door die ook hulp nodig hebben. “

  Mw. B

  Cliënt

  Gaat het om huishoudelijke zorg, begeleiding individueel, dagbesteding, jeugdzorg of beschermd wonen, dan kunt u terecht bij de WMO in uw gemeente. Zij zullen dan beslissen of u in aanmerking komt voor een wmo indicatie. Bedenk wel; behandeling is altijd voorliggend. ( behandeling in ziekenhuis, huisarts, psychiater) Tevens is een medische grondslag noodzakelijk. Grondslag is bepalend voor het soort zorg die u ontvangt.
  De grondslag kan zijn Somatisch (lichamelijk) of Psychiatrisch (geestelijk).

  “Aandacht en kwaliteit voor cliënt en collega. Bij La Luna Care vind ik een prachtige mensvisie die niet alleen naar een hulpvraag of probleem kijkt maar naar de persoon in zijn geheel en van daar uit kijkt wat nodig is.”

  Mw. Brands

  Mantelzorger

  Medisch-specialistische zorg

  Uw specialist is eindverantwoordelijk voor de specialistische verpleging thuis, niet uw huisarts. Deze specialistische verpleging is wat anders dan verpleging, zoals wondverzorging en injecties geven. Verpleegkundige zorg thuis die onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist valt, hoort tot de Zvw. Bijvoorbeeld verpleegkundige zorg bij hemodialyse en Beademing. Medisch-specialistische verpleging wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

  Wat kost wijkverpleging ?
  Dit wordt vanaf 1 januari 2015 betaald door uw zorgverzekeraar. U bent geen eigen bijdrage verschuldigd en er geldt geen eigen risico voor. Wij hebben voor het leveren van wijkverpleging met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Als u een WLZ indicatie heeft wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

  Verantwoordelijkheid
  Verpleegkundige zorg thuis onder verantwoordelijkheid van een huisarts, is ZVW zorg. Verpleegkundige zorg thuis onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist vanuit het ziekenhuis, is nu ook Zvw-zorg. Om gemakkelijk te kunnen onderscheiden wie verantwoordelijk is, kun je de volgende vraag stellen: ‘Wie wordt gebeld als er problemen zijn, de huisarts of de medisch specialist?’. De vroegere AWBZ zorg bestaat niet meer. We hebben nu te maken met de
  ZVW ( zorgverzekeringswet) en WLz (Wet langdurige zorg). Bij veranderingen in zorg is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk die dit valt binnen de zvw. Zij beslist samen met een arts en volgens het beleid van La Luna Care of zorg noodzakelijk is. 

  Samenwerken / Ketenzorg
  Om een zo compleet mogelijk aanbod te kunnen leveren in de thuis situatie werken wij vanuit het Medisch centrum H~S en in geval van hoog complexe zorg samen met Cooperatie Dichtbij.
  Daarnaast werken we samen met apothekers, huisartsen, psychiaters/psychologen, gemeenten, orthopedie en fysiotherapie, CJG, en ziekenhuizen. Zie onder het kopje extra, onze ketenzorgpartners.

  Palliatieve, terminale zorg
  Zorg rondom het levenseinde wordt ook wel palliatieve en terminale zorg genoemd. Zowel palliatieve als terminale zorg is er op gericht een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven voor de cliënt (en zijn naasten). Bij terminale zorg gaat het vooral om het voorkomen van pijn, om liefde, warmte en respect en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.  Ook omgaan met wensen, verwachtingen, afscheid nemen en angst horen daarbij. Veel ernstige zieke mensen willen graag in de eigen vertrouwde woon- en leefomgeving blijven. Als de zorg thuis voor familie en vrienden te zwaar wordt, kunnen wij ondersteuning bieden met terminale zorg. Wij bieden deskundige medewerkers, zoals verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders, hulpverleners en maatschappelijkwerkers om dit mogelijk te maken.

  Nachtzorg en 24 uurszorg
  Wanneer u tussen 23.00 en 7.00 uur verpleging of verzorging nodig heeft dan helpt een gediplomeerd verpleegkundige en/of verzorgende u hierbij. Wanneer er ’s nachts waakzorg nodig is, blijft een verpleegkundige of een verzorgende de hele nacht bij u. Waakzorg is bedoeld voor wie ernstig ziek is en graag thuis wil sterven of ter overbrugging van de wachttijd voor opname in een ziekenhuis, verpleeghuis of hospice. De meeste mensen willen liever niet naar een verpleeghuis.  Door 24-uurszorg thuis is er een kwalitatief hoogstaand alternatief en wordt thuis blijven een keuze. Een klein vertrouwd team van zorgverleners biedt de beste zorg aan huis waardoor u niet telkens vreemde personen aan uw bed krijgt.   24-uurszorg is uitermate geschikt voor mensen die door hun ziekte of ouderdom veel verpleegkundige zorg nodig hebben of thuis willen sterven maar u kunt bijvoorbeeld ook denken aan 24-uurs aanwezigheid bij mensen met dementie. Wij streven ernaar u de best mogelijk zorg te bieden. Sleutelwoorden hierbij zijn aandacht, contact maken en deskundigheid. Deze zorg delen wij of dragen wij over aan thuiszorg Dichtbij.

  Complementaire zorg “aanvullende zorg” ( massage, mindfulness, ontspanningsoefeningen, meditatie, aromatherapie) bij u thuis of op onze locatie.

   

  “Heel veel dank voor alles wat jullie allemaal voor mij doen, verzorging, bezorgdheid, ik ben heel blij en dankbaar voor La Luna Care.
  Heel veel liefs, een zoen en een knuffel voor jullie allemaal. Dat jullie nog lang voor mij mogen zorgen, dat is mijn wens. “

  Mw. t .W

  Cliënt

  Coöperatie Transmurale zorg brug Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer project en verpleegkundige Topzorg via Coöperatie zorg Dichtbij.

  La Luna Care werkt mee met het opzetten van zorgpaden voor de transmurale zorgbrug MCH. Het project is nog in de ontwikkelingsfase. Wel is hierin het belangrijkst doel: “Ziekenhuis Zorg Thuis voor de meest kwetsbare oudere.” De kwetsbare oudere is de doelgroep die ons concept erg aanspreekt. De feedback die wij krijgen is “alles onder één dak met één telefoon nummer” Dit is Veilig, vertrouwd en dichtbij. Wij komen immers voor alles wat wij bieden bij de cliënt thuis. Wij werken nauw samen met Topzorg en ziekenhuis op wielen voor de complexe wondzorg. Tevens maken wij gebruik van domotica zoals de medicatie app, Caren zorgt in het ECD, en geven voorlichting, advies en instructie over verdere mogelijkheden. 

   

      HKZ gecertificeerd

  Cliënt tevredenheidsmeter

  Dit wordt berekend op basis van een onafhankelijk onderzoeksbureau en onze eigen tevredenheidsonderzoeken. Voor deze gemiddelden nemen we de onderzoeken van de afgelopen 12 maanden.

  Gevestigd in Medisch Centrum
  Hoogezand-Sappemeer
  La Luna Care, Erasmusweg 145
  9602 AD te Hoogezand

  Cliënt tevredenheidsmeter

  Dit wordt berekend op basis van een onafhankelijk onderzoeksbureau en onze eigen tevredenheidsonderzoeken. Voor deze gemiddelden nemen we de onderzoeken van de afgelopen 12 maanden.